ALTINORDU'NUN YENİ İMAR PLANI ASKIDA
Haber
13 Haziran 2021 - Pazar 15:25 Bu haber 2438 kez okundu
 
ALTINORDU'NUN YENİ İMAR PLANI ASKIDA
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu İlçesinde hazırlanan 1/25000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı yeniden hazırlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan yeni planlar askıya çıkartıldı.
Ordu Gündemi Haberi
ALTINORDU'NUN YENİ İMAR PLANI ASKIDA

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan ve daha sonra iptal edilen Altınordu ilçesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Altınordu İlçesinde hazırlanan 1/25000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı yeniden hazırlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan yeni planlar askıya çıkartıldı.

 

2016 yılında hazırlanan imar planı değişikliği ile Belde Evler, Durugöl’deki çok katlı alan, Akyazı Mahallesi’ndeki otel yeri, Migros AVM’ye yeni imar verilmesi başta olmak üzere birçok yerde yeni inşaat alanlarının önü açılmıştı. Yapılan plan değişikliği ile mağdur olan bazı hak sahipleri de mahkemeye başvurmuş planı parsel bazında iptal ettirmişti.

 

Konunun kamuoyunda çok tartışılması üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılında hazırlanan plan değişikliğini geçen yıl iptal etmişti.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu İlçesi için 1/5000 ve 1/25000 yeniden Revizyon Nazım İmar planı hazırladı. Planı Belediye Meclisi onayladı. Yeni plan 7 Temmuz tarihine kadar itiraz için askıya çıkartıldı.

 

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonun imar değişikliğiyle ilgili görüşleri;

 

Komisyonumuzca; İlimiz; Altınordu İlçesi, NİP-5141433 plan işlem numaralı, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi incelenmiştir. Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 20.09.2016 tarih ve 2020/238 sayılı kararı ile İlimiz Altınordu İlçesine ait 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bahse konu planın iptali yönünde açılan birçok davada İdari Yargı mercilerince yapılan incelemeler üzerine 19 adet dosyanın parsel bazında iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle plan bütünlüğünde bozulma meydana geldiği, planın nazım imar planı ana kararları, şehircilik ilkeleri ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 09.01.2020 tarih ve 2020/25 sayılı kararı ile yeni bir 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması kararı alınmıştır. Bahse konu davalarda, mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporlarında, plan değişikliğinin geneline ilişkin yapılan değerlendirmelerde, dava dosyalarına sunulan belgelerde, ilgili birimlerin konuya ilişkin raporlarında planın geneline ilişkin olarak; Kamu kaynaklarının yerinde ve sağlıklı kullanılması için dava konusu imar planına ait temel gösterilen gerekçe ve hedefleri oluşturmadığı,

 

• Analitik çalışmalar ile desteklenmediği,

• Bu plana ilişkin detaylı ve sağlıklı nüfus ve işgücü projeksiyonu yapılmamış olduğu,

 • Analiz ve sentez çalışmalarına dayandırılmamış bir plan olduğu

• İmar planının üst kademe niteliğindeki Ordu-Trabzon-Rize-Giresun Gümüşhane Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunun askı süresinde içinde, dava konusu Nazım İmar Planının Belediye Meclis Kararı alınmak suretiyle onaylandığı belirtilmiştir. Ayrıca bahse konu onay yılı 2016 olan imar planının, Ordu İdare Mahkemesinin 2020/664 Esas sayılı dosya ile görülen davada 02.12.2020 tarih ve 2020/1553 sayılı karar ile iptaline karar verilmiştir. Söz konusu Mahkeme Kararı Belediyemiz Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile uygulanması uygun görülmüş olup Altınordu ilçe merkezimiz plansız hale gelmesi ile revizyona gidilmesi gerekliliği tekrar doğmuştur. Bahse konu mahkeme kararı iptal gerekçelerinde belirtilen hususların revizyon imar planında tamamlanmıştır.

• 1/25000 ölçekli Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı ile arazi kullanım kararları ve nüfus kabulleri açısından bağlantılar kurulmuş, ana kararlarına özen gösterildiği ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uyarlılık sağlandığı,

• Plan çalışmaları kapsamında nüfus ve işgücü projeksiyonu yapılmış olup, nüfus ve işgücü projeksiyonuna bağlı olarak arazi kullanım kararı büyüklükleri hesaplandığı,

• Üst ölçekli plan olan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun Gümüşhane Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu kesinleşmiş olup, planların kademeli birlikteliği ilkesine uyarlılık sağlanarak kullanım kararları getirildiği, • Nazım imar planı ile planlama alan sınırı içine dahil edilen alanlara ilişkin 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "tarım dışı amaçla kullanılması” kararı ve “kamu yararı” kararı alındığı,

• 21 adet 1/5000 ölçekli halihazır harita paftalarında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu 03.12.2020 tarihinde onaylanarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının hazırlandığı,

• İmar planı çalışmasının sayısal onaylı halihazır haritalara mülkiyet durumu işlenerek çalışıldığı, T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2021/42 Rapor Tarihi: 28.05.2021 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

• Revizyon imar planı alanı yaklaşık olarak 3434 hektar olduğu, 2040 yılı projeksiyon nüfusunun 320.000 kişi olduğu,

• İlgili yatırımcı kuruluşların görüşleri dikkate alınarak planlama çalışmasının yapıldığı,

• Ordu Büyükşehir Belediyemize verilen vatandaş talep dilekçelerinin tümünün göz önün alınarak plan bütününde değerlendirildiği,

• Plan çalışmaları aşamasında sivil toplum kuruluşlarınca (Ordu Kent Konseyi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Şehir Plancıları Ordu Temsilciliği, Ordu Müteahhitler Birliği Derneği, Ordu Mimarlar Odası…), siyasilerle, Altınordu Belediyesi Teknik Personel ve İmar Komisyon Üyeleriyle, Büyükşehir Belediyemiz Teknik Personel ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleriyle katılımcı sürecin yürütüldüğü,

• Barınma, ulaşım, çalışma, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik altyapı alanlar gibi alanlarda kamusal kaynakların en iyi şekilde kullanılması hedeflenmiş olup verimsiz ve atıl alanlar kente kazandırılmıştır. Sosyal donatı alanları ilgili yönetmelik esasları çerçevesinde düzenlenmiştir.

• Hazırlanan Revizyon imar Planı kapsamında Kentsel Çalışma Alanlarında, sektörel analiz ve projeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda 238.297.52 m² artış sağlanmıştır. 2040 yılı için beklenen nüfus, işgücü, iktisadi faaliyet kollarının dağılımları ve istihdam verilerine göre çalışma alanlarında gereken düzenlemeler hazırlanmıştır.

• Revizyon İmar Planı kapsamında Eğitim Alanlarının ilgili yönetmelik esasları gereğince yürüme mesafeleri içerisinde dağılımı gerçekleştirilmiştir. Projeksiyon nüfusu da dikkate alınarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde iyileştirmeler yapılmıştır. Plan genelinde eğitim alanlarında 32.109 m²'lik artış sağlanmıştır.

• Kentsel nüfusun ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile, sosyal ve kültürel tesis alanlarında 102.233 m², açık ve yeşil alanlarda ise 243.783 m² artış sağlanmıştır.

• Revizyon İmar Planı kapsamında, nüfus artışı ve buna paralel şekilde gelişecek ulaşım problemleri hakkında iyileştirmeler yapılmıştır. Yol kademelenmesinde ve ulaşım ağının sürekliliğinde görülen problemler giderilmiştir. Verimsiz, işlevsiz ve kamuya yük getiren yolların kapatılması, ihtiyacın tespit edildiği noktalarda yeni taşıt ve yaya yollarının açılması, muhtelif ana güzergahlarda ise mevcut yolların genişletilmesi ile ulaşım sistemi, 2040 yılı için beklenen nüfusun ve motorlu taşıt kullanımının getireceği ulaşım problemlerini giderecek ve en aza indirecek hale getirilmiştir. Bu bağlamda Revizyon İmar Planı kapsamında 357.017,55 m²’lik yol alanı azaltmış olup bu alanlar kamu yaran adına farklı kullanımlarda değerlendirilmiştir.

• 3194 sayılı imar kanununun plan yapım yönetmeliklerine uyulduğu anlaşılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemede, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulü uygun görülmüştür.

 

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2021 yılı Mayıs ayı toplantısının 24.05.2021 tarihli ilk birleşiminde 25. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Altınordu ilçesinde hazırlanan 1/25000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 05.04.2021 tarihli ve 29994 sayılı teklifi, komisyonumuzca incelenmiştir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca; İlimiz; Altınordu İlçesi, NİP-52027207 plan işlem numaralı, 1/25000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklifi incelenmiştir. Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 20.09.2016 tarih ve 2020/238 sayılı kararı ile İlimiz Altınordu İlçesine ait 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bahse konu onay yılı 2016 olan imar planının, Ordu İdare Mahkemesinin 2020/664 Esas sayılı dosya ile görülen davada 02.12.2020 tarih ve 2020/1553 sayılı karar ile iptaline karar verilmiş olup, iptal gerekçeleri arasında;

 

• Dava konusu imar planının 1/25000 ölçekli kıyı kesimi çevre düzeni planı ile arazi kullanım kararları ve nüfus kabulleri açısından bağlantılarının kurulmamış olmasının “planların kademeli birlikteliği” ilkesine aykırı olduğu yönündeki tespiti,

• Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. maddesinde çevre düzeni planının ölçek itibariyle 1/50000 veya 1/100000 olacağı, 1/25000 ölçekli bir plana yer verilmediği, bu itibarla uygulanabilirliğinin kalmadığı, bu nedenle planların kademeli birlikteliği ilkesinde 1/25000 ölçekli planın değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle işlemi kusurlandırıcı nitelikte değerlendirilmemiş ise de; usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe girmiş olan imar planlarının eşdeğer veya daha üst bir işlemle açıkça yürürlükten kaldırılmadığı sürece yürürlüğünün devam edeceği,

• Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. maddesinde 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapılmasına olanak tanınmamış olmasının Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yürürlüğe girmiş olan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının kendiliğinden yürürlükten kalkmasına sebep olmayacağı, ileriye dönük olarak sonuç doğuracak söz konusu hükmün ancak, Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra 1/25000 ölçekte bir çevre düzeni planı yapılmasına engel teşkil edeceği,

• 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında, düzenleme alanı içindeki alt ölçekli çevre düzeni planlarının yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir plan notuna yer verilmediği gibi, 9/11/2018 günlü, 7153 sayılı Kanun’un 17.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 17. Maddede, yürürlükteki 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının, 5 yıl içinde üst ölçekli çevre düzeni planı veya nazım imar planına dönüştürüleceği kurala bağlandığından, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarının 2023 yılına kadar yasal olarak yürürlükte olduğu görüldüğünden, idare mahkemesinin söz konusu gerekçesi yerinde görülmemiş ve 1/25000 ölçekli kıyı kesimi çevre düzeni planının dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı açısından üst plan niteliğinde olması nedeniyle arazi kullanım kararları ve nüfus kabulleri açısından bağlantılarının kurulmamış olmasının “planların kademeli birlikteliği” ilkesine aykırı olduğu” tespitleri yer almaktadır. Bu kapsamda Altınordu İlçesinde, yaklaşık 4750 hektar alanda planların kademeli birlikteliğini, kaynaklar arasında koruma-kullanma dengesini ve sektörel kalkınmayı sağlamak, arazi ana kullanım kararlarını belirlemek amacıyla 1/25000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanarak, açıklama raporu ve plan notları ile bir bütün olan fiziki plan ortaya konulmuştur.

• Üst ölçekli plan olan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun Gümüşhane Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ana kararlarına özen gösterildiği ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uyarlılık sağlandığı,

• Plan çalışmaları kapsamında nüfus ve işgücü projeksiyonu yapılmış olup, nüfus ve işgücü projeksiyonuna bağlı olarak arazi kullanım kararı büyüklükleri hesaplandığı, T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Rapor No: 2021/43 Rapor Tarihi: 28.05.2021 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

• İlave ve Revizyon Nazım imar planı ile planlama alan sınırı içine dahil edilen alanlara ilişkin 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "tarım dışı amaçla kullanılması” kararı ve “kamu yararı” kararı alındığı,

• İlave ve revizyon imar planı alanı yaklaşık 4750 hektar olduğu, 2040 yılı projeksiyon nüfusunun 400.000 kişi olduğu,

• İlgili yatırımcı kuruluşların görüşleri dikkate alınarak planlama çalışmasının yapıldığı,

• Ordu Büyükşehir Belediyemize verilen vatandaş talep dilekçelerinin tümünün göz önüne alınarak plan bütününde değerlendirildiği,

• Plan çalışmaları aşamasında sivil toplum kuruluşlarınca (Ordu Kent Konseyi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Şehir Plancıları Ordu Temsilciliği, Ordu Müteahhitler Birliği Derneği, Ordu Mimarlar Odası…), siyasilerle, Altınordu Belediyesi Teknik Personel ve İmar Komisyon Üyeleriyle, Büyükşehir Belediyemiz Teknik Personel ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleriyle katılımcı sürecin yürütüldüğü,

• Barınma, ulaşım, çalışma, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik altyapı alanlar gibi alanlarda kamusal kaynakların en iyi şekilde kullanılması hedeflenmiş olup verimsiz ve atıl alanlar kente kazandırılmıştır. Sosyal donatı alanları ilgili yönetmelik esasları çerçevesinde düzenlenmiştir.

• Hazırlanan Revizyon imar Planı kapsamında Kentsel Çalışma Alanlarında, sektörel analiz ve projeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda 238.297.52 m² artış sağlanmıştır. 2040 yılı için beklenen nüfus, işgücü, iktisadi faaliyet kollarının dağılımları ve istihdam verilerine göre çalışma alanlarında gereken düzenlemeler hazırlanmıştır.

• İlave ve revizyon İmar Planı kapsamında Eğitim Alanlarının ilgili yönetmelik esasları gereğince yürüme mesafeleri içerisinde dağılımı gerçekleştirilmiştir. Projeksiyon nüfusu da dikkate alınarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde iyileştirmeler yapılmıştır. Plan genelinde eğitim alanlarında 32.109 m²'lik artış sağlanmıştır.

• Kentsel nüfusun ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile, sosyal ve kültürel tesis alanlarında 102.233 m², açık ve yeşil alanlarda ise 243.783 m² artış sağlanmıştır.

• İlave ve revizyon İmar Planı kapsamında, nüfus artışı ve buna paralel şekilde gelişecek ulaşım problemleri hakkında iyileştirmeler yapılmıştır. Yol kademelenmesinde ve ulaşım ağının sürekliliğinde görülen problemler giderilmiştir. Verimsiz, işlevsiz ve kamuya yük getiren yolların kapatılması, ihtiyacın tespit edildiği noktalarda yeni taşıt ve yaya yollarının açılması, muhtelif ana güzergahlarda ise mevcut yolların genişletilmesi ile ulaşım sistemi, 2040 yılı için beklenen nüfusun ve motorlu taşıt kullanımının getireceği ulaşım problemlerini giderecek ve en aza indirecek hale getirilmiştir. Bu bağlamda Revizyon İmar Planı kapsamında 357.017,55 m²’lik yol alanı azaltmış olup bu alanlar kamu yaran adına farklı kullanımlarda değerlendirilmiştir.

• 3194 sayılı imar kanununun plan yapım yönetmeliklerine uyulduğu anlaşılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemede, 1/25000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının kabulü uygun görülmüştür.

Kaynak: Editör:
Etiketler: ALTINORDU'NUN, YENİ, İMAR, PLANI, ASKIDA,
Yorumlar
Haber Yazılımı