Site Üstü

ALTINORDU BELEDİYESİ FINDIK BAHÇESİ SATIYOR

Ekonomi (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 19.11.2022 - 14:26, Güncelleme: 05.01.2023 - 05:10 1264+ kez okundu.
 

ALTINORDU BELEDİYESİ FINDIK BAHÇESİ SATIYOR

Altınordu Belediyesi, Şahincili Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde toplam 10 dönüm olan iki fındık bahçesini yaklaşık 74 milyon TL bedelle ihale yoluyla satışa çıkardı.   İhale şartlarıyla ilgili Altınordu Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesine ait Eski 1605 Ada/kadastro yenileme Yeni 1604 Ada, eski 1 Parsel yeni 9 Parsel, 1.511,50m² yüzölçümlü tapuda  "fındık bahçesi" vasıflı İmar planı içerisinde Ayrık Nizam Ticaret Alanı olarak ayrılmış taşınmaz;   İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 8 parselde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 8.680,29m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.   2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında alınacaktır. 3.İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılacaktır. 4.İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Altınordu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.        5.İhaleye Katılabilme Şartları;    A)Gerçek Kişiler: Yasal Yerleşim Yeri belgesi. Nüfus Kayıt Örneği. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.         B)Tüzel Kişiler: Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Altınordu Belediyesindnden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla "borcu yoktur" belgesi Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

Altınordu Belediyesi, Şahincili Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde toplam 10 dönüm olan iki fındık bahçesini yaklaşık 74 milyon TL bedelle ihale yoluyla satışa çıkardı.

 

İhale şartlarıyla ilgili Altınordu Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi

İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesine ait Eski 1605 Ada/kadastro yenileme Yeni 1604 Ada, eski 1 Parsel yeni 9 Parsel, 1.511,50m² yüzölçümlü tapuda  "fındık bahçesi" vasıflı İmar planı içerisinde Ayrık Nizam Ticaret Alanı olarak ayrılmış taşınmaz;

 

İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 8 parselde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 8.680,29m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

2.Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında alınacaktır.

3.İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılacaktır.

Bir şunu diyen bir yazı 'Sıra Satış Bedeli 1. İli/İlçesi Mah./Ada/Parsel Altmordu ORDU Şahincili Mah. Eski 1605 Ada/ kadastro yenileme Yeni 1604 Ada, eski Parsel yeni 9 parsel 1.511,50m² yüzölçümlü tapuda "findık bahçesi" vasıflı taşımaz. Geçici eminat İhale Tarih Gün İhale Saati 12.048.000,00 TL (Peşin) 361.440,00 TL 29.11.2022 Salı 2. 10:00 Cumhuriyet Mah. 2477 ada 8 parsel 8.680,29 m2 yüzölçümlü tapuda 'arsa vasıflı" taşınmaz. 61.608.025,00 TL Taksitle ödeme yapılması halinde 50 Peşin kalan tutar 3 taksit 1.848.240,75TL 30.11.2022 Çarşamba 10.00' görseli olabilir

4.İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Altınordu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

     5.İhaleye Katılabilme Şartları;

   A)Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 9. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

 

      B)Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 7. Altınordu Belediyesindnden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla "borcu yoktur" belgesi
 8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
 10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve orducu.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.